Regulamin

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Niniejszy Regulamin określa, cele, zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Licealisty

§ 1

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku zwanego dalej Konkursem, jest Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwany dalej Organizatorem Konkursu.

§ 2

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz czterech członków.
2. Do zadań Komisji należy organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, a w szczególności:
1) upowszechnianie informacji o Konkursie wśród uczniów Liceów Ogólnokształcących ,
2) prowadzenie strony internetowej Konkursu,
3) organizacja przebiegu Konkursu,
4) przygotowanie zadań konkursowych,
5) ocena prac konkursowych,
6) wyłonienie laureatów Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zatwierdza jego Organizator.
4. Komisję Konkursową reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
5. Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje Dziekan.

§ 3

1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę Liceum Ogólnokształcącego (zarówno programu 3-, jak i 4-letniego) wskazani przez Szkołę spełniający następujące kryteria:
1) posiadający ocenę, co najmniej dobrą (4) z biologii oraz z jednego z przedmiotów do wyboru: chemii, fizyki z astronomią lub matematyki albo posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w Konkursie (noclegi, dojazd itp.).
3. Wszystkie informacje związane z organizacją Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie internetowej Konkursu, pod rygorem negatywnych skutków dla uczestnika Konkursu.
5. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) na potrzeby postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu.

§ 4

1. Konkurs przeprowadzany jest w czterech etapach.
2. Pierwszy etap Konkursu odbywa się w Liceach Ogólnokształcących, które typują uczniów zgodnie z § 3 ust. 1 do dalszego udziału w Konkursie.
3. Drugi etap Konkursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, na podstawie którego odbywa się kwalifikacja do kolejnych etapów Konkursu. Uczniowie posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia) są zwolnieni z drugiego etapu Konkursu (egzaminu wstępnego)
4. Liczbę uczestników biorących udział w trzecim etapie Konkursu ustala Prorektor ds. Studiów i Studentów na wniosek Dziekana, przed rozpoczęciem Konkursu.
5. Do kolejnych etapów Konkursu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w drugim etapie. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez większą liczbę osób niż określona w ust. 4, o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Konkursową z uczestnikiem Konkursu.
6. Listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu Konkursu ustala Komisja Konkursowa na podstawie wyników drugiego etapu konkursu.
7. Trzeci etap Konkursu odbywa się w Uczelni pod nazwą „Uniwersytet Licealisty” i polega na zaliczeniu zajęć, realizowanych przez uczestników Konkursu w Uczelni, we wskazanym przez Organizatora zakresie.
8. Listy osób zakwalifikowanych do czwartego etapu Konkursu są publikowane na stronie internetowej Uczelni.
9. Czwarty etap Konkursu przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru.
10. Etapy Konkursu przeprowadzane w formie testowej odbywają się jednego dnia dla wszystkich zakwalifikowanych osób.
11. Podczas drugiego i czwartego etapu Konkursu uczestnik nie może posiadać przy sobie żadnych pomocy naukowych, sprzętów ani urządzeń elektronicznych oraz nie może z nich korzystać, pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.
12. Wyniki Konkursu są publikowane na stronie internetowej Uczelni w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

§ 5

1. Laureatami Konkursu są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w czwartym etapie.
2. Laureatom Konkursu, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów, dodaje się punkty zgodnie z ust. 3.
3. Liczba uzyskanych punktów zależna jest od uzyskanego w Konkursie wyniku testu, zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela wyników.jpg (126 KB)

4. W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa może zadecydować o obniżeniu progów, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 3.
5. Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów celem przedłożenia go właściwej komisji rekrutacyjnej, w procesie rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

§6

1. Uczestnik Konkursu może w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wnieść odwołanie do Organizatora Konkursu za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
2. Organizator Konkursu rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania odwołania. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.
3. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Deklaracja dostępności