Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
dla Uczestników Uniwersytetu Licealisty
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia i przeprowadzenia oraz kryteria oceny egzaminu końcowego dla uczestników Uniwersytetu Licealisty, w formie ogólnopolskiego konkursu.

§ 1

Organizatorem Konkursu dla uczestników Uniwersytetu Licealisty jest Dziekan Wydziału Mauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwany dalej Dziekanem.

§ 2

1. W Ogólnopolskim Konkursie dla uczestników Uniwersytetu Licealisty, zwanym dalej Konkursem może wziąć udział uczestnik Uniwersytetu Licealisty, który zakończył cykl kształcenia w roku akademickim w którym Konkurs jest organizowany.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. Wszystkie informacje związane z organizacją Konkursu (w tym terminu i miejsce przeprowadzenia konkursu) będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce Uniwersytet Licealisty.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niemniejszego regulaminu i zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie internetowej, o której mowa w pkt.4 – pod rygorem negatywnych skutków dla uczestnika konkursu.

§ 3

1. Zgodnie z § 4 pkt. 5 Regulaminu Uniwersytetu Licealisty, Dziekan powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzi Przewodniczący, Sekretarz i dwóch członków – nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Dziekan może powołać w skład Komisji przedstawiciela Liceum, biorącego udział w projekcie.
2. W składzie Komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu. Skład Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Uczelni.
3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:

  • zawiadomienia uczestników Uniwersytetu Licealisty o dacie i miejscu konkursu, najpóźniej 14 dni przed terminem jego realizacji.
  • przygotowania egzaminów (testów);
  • podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu;
  • wydania zaświadczenia o wynikach konkursu;

4. Zawiadomienie Uczestników, o którym mowa w pkt. 3 tiret pierwszy, odbywa się przez umieszczenie informacji o dacie i miejscu na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

§ 4

1. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu wielokrotnego wyboru.
2. Egzamin odbywa się jednego dnia dla wszystkich uczestników.
3. Test swoim zakresem obejmuje materiał określony programem zajęć dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Licealisty.
4. W trakcie Egzaminu uczestnik nie może posiadać przy sobie żadnych pomocy naukowych, sprzętów ani urządzeń elektronicznych.
5. Wyniki egzaminu udostępniane są w ciągu trzech dni roboczych od chwili przeprowadzenia egzaminu.
6. Wypadki losowe uniemożliwiające, uczestnikowi udział w Egzaminie nie są podstawą do organizowania dodatkowego egzaminu oraz nie są podstawą do uczestnictwa w konkursie ogólnopolskim organizowanym w latach następnych.
7. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Egzaminów Testowych stanowiących załącznik nr 1 do Zasad Przeprowadzania Egzaminów Testowych uchwalonych przez Radę Wydziału w Katowicach.

§ 5

1. Osoby, które uzyskały co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi są Laureatami Konkursu.
2. Laureatom Konkursu, którzy udział wezmą w postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów, dodaje się punkty zgodnie z ust. 3.
3. Liczba uzyskanych punktów zależna jest od uzyskanego wyniku testu, zgodnie z poniższą tabelą:
Wynik (w procentach) Liczba uzyskanych punktów
Tabela wyników.jpg (126 KB)
4. W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa może zadecydować o obniżeniu progów, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 3.
5. Laureaci Konkursu uzyskują zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów umożliwiające ich doliczenie w trakcie rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

§6

1. Uczestnik, który uważa, że wynik jaki uzyskał w czasie Konkursu, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi ma prawo do złożenia odwołania.
2. Odwołanie składa uczestnik na piśmie do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników.
3. Przewodniczący Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczego od daty otrzymania odwołania.
4. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.

Deklaracja dostępności