Wykładowcy

wyk_robert_wojtyczka-300x225.jpg (79 KB)

dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, prof. SUM

w dyscyplinie biologia medyczna, w specjalności mikrobiologia. Absolwent kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach). Absolwent studiów podyplomowych z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie oraz studiów podyplomowych „Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – Antibiotic stewardship” organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii WNF w Sosnowcu oraz członek Zespołu Zakażeń Szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Autor 74 publikacji naukowych pełnotekstowych w czasopismach polskich i zagranicznych, 59 streszczeń ze zjazdów krajowych i zagranicznych, 5 rozdziałów w monografiach oraz 2 zgłoszeń patentowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF=78,419 i punktach MNiSW=1357. Według bazy Web of Science prace te były cytowane  667 razy (Index Hirscha = 18).  Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze zakażeń szpitalnych, aspektach lekooporności drobnoustrojów, zjawisku tworzenia biofilmu bakteryjnego i jego roli patogenezie zakażeń oraz w obszarze działania przeciwdrobnoustrojowego związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Prowadzi zajęcia z mikrobiologii dla studentów kierunku farmacja, analityka medyczna i biotechnologia medyczna oraz przedmiotu zakażenia szpitalne. Przez wiele lat był opiekunem Koła Naukowego STN działającego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii WNF w Sosnowcu. Recenzent licznych prac naukowych w międzynarodowych czasopismach – Molecules, International Microbiology, International Journal of Environmental Research and Public Health,  International Journals of Molecular Sciences, Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, Pathogens, Journal of Advances in Biology & Biotechnology, Scienta Pharmaceutica, Food Research International,  Metabolic Brain Disease, British Journal of Pharmaceutical Research, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, APMIS, Processes, Applied Sciences, International Microbiology, Springer Nature.
Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Stowarzyszenia Epiemiologii Szpitalnej, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
W latach 2016-2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

wyk_beata_morak-mlodawska-243x300.png (117 KB)

prof. dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska

Pani Beata jest profesorem w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych, członkiem Rady Dziedziny Nauk Farmaceutycznych SUM oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. nauczycieli akademickich, SUM. W 1999r ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych, SUM; w 2017 roku stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych a w 2023 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Swoją karierę zawodową całkowicie związała z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Prowadzi wykłady, seminaria i laboratoria z chemii organicznej. Prowadzi zajęcia dla studentów anglojęzycznych z programu Erasmus+. Jest koordynatorem współpracy SUM ze środowiskiem edukacyjnym oraz współtwórcą Uniwersytetu Licealisty na Wydziale Nauk Farmaceutycznych. Od wielu lat popularyzator nauk chemicznych i farmaceutycznych.
Hobby: aktywny sport, podróże.

wyk_andrzej_zieba-300x286.jpg (76 KB)

dr hab. n. farm. Andrzej Zięba, prof. SUM

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego oraz członkiem Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doświadczony dydaktyk. Prowadzi wykłady oraz zajęcia seminaryjne z chemii organicznej, bioorganicznej oraz spektroskopowych metod analizy związków organicznych .Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie syntezy oraz badań strukturalnych wielopierścieniowych siarkowych oraz azotowych związków heterocyklicznych.
Hobby- wędrówki górskie, jazda na nartach.

wyk_ewa_adamek-272x300.png (65 KB)

dr hab. n. farm. Ewa Adamek

Ukończyła chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych. Prowadzi zajęcia (wykłady, seminaria i ćwiczenia laboratoryjne) z przedmiotu chemia ogólna i nieorganiczna. Główne zainteresowania zawodowe to degradacja i biodegradacja farmaceutyków, zastosowanie metod chromatograficznych i spektrometrii mas do identyfikacji związków.

wyk_malgorzata_jelen-300x283.png (121 KB)

dr hab. n. farm. Małgorzata Jeleń, prof. SUM

Pani Małgorzata ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Politechniki w Gliwicach. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a 12 lat później – stopień doktora habilitowanego.
Obecnie pracuje na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM. Od początku zatrudnienia w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej SUM prowadzi zajęcia seminaryjne i laboratoryjne z przedmiotu „Chemia Organiczna”, a od pięciu lat również wykłady.
Pani Małgorzata uczestniczy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych do zajęć laboratoryjnych, jest współautorem trzech skryptów dla studentów oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Od kilkunastu lat Pani Małgorzata sprawuje opiekę nad studentami pracującymi w Kole Naukowym Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej SUM, wyniki prac studentów przedstawiane były na sympozjach naukowych polskich i międzynarodowych.
Pani Małgorzata uczestniczy również w prowadzeniu zajęć z uczniami szkół średnich w ramach współpracy szkół ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, a także w prowadzeniu zajęć w ramach Uniwersytetu Licealisty.

wyk_agnieszka_jura-233x300.png (94 KB)

dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak

Doktor nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: chemia kliniczna, biochemia kliniczna, systemy jakości i akredytacja laboratoriów, praktyczna nauka zawodu oraz diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii medycznej. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, opiekunem naukowym licznych prac magisterskich i licencjackich.
Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących metabolizmu komponentów tkanki łącznej, w tym białek włóknistych oraz glikoprotein, ze szczególnym uwzględnieniem proteoglikanów i ich łańcuchów glikozoaminoglikanowych w wybranych jednostkach chorobowych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 2, nieswoiste zapalenia jelit, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i twardzina układowa.
W przebiegu pracy zawodowej uzyskała liczne nagrody JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia w ramach działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

wyk_ewa_kurzeja-214x300.png (94 KB)

dr n. med. Ewa Kurzeja

Ukończyłam chemię na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Przez 9 lat pracowałam w Katedrze i Zakładzie Chemii Ogólnej i Analitycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadziłam zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego oraz Oddziału Analityki Medycznej. Następnie przez 20 lat pracowałam w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia  tego samego Wydziału, gdzie prowadziłam m.in. zajęcia ze studentami IV roku farmacji z przedmiotu Bromatologia. W 2001 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym ŚUM otrzymując stopień doktora nauk medycznych.
Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami I roku farmacji oraz analityki medycznej z przedmiotu Chemia Analityczna. Jestem współautorem publikacji naukowych oraz skryptu dla studentów I roku farmacji. Byłam też opiekunem wielu prac dyplomowych oraz moderatorem monografii opracowywanych przez studentów na konferencje naukowe.
Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole oraz ponad 30 letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami. Praca dydaktyczna zawsze sprawiała mi wiele satysfakcji. Stosuję wypracowane przez siebie schematy i metody nauczania oraz sposoby tłumaczenia. Zajęcia staram się prowadzić z dbałością o szczegóły i wysoki poziom merytoryczny, ale równie ważna jest przyjazna, niestresująca atmosfera. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafię przedstawić pozornie zawiłe zagadnienia w prosty i zrozumiały sposób.
Wolny czas najchętniej spędzam w kontakcie z przyrodą, pielęgnując ogród i na spacerze z psem. Pasjonuje mnie projektowanie wnętrz i ogrodów. Lubię ambitne filmy  i dobrą muzykę.

wyk_grazyna_janikowska-255x300.png (105 KB)

dr n. biol. Grażyna Janikowska

Pani Grażyna od początku edukacji czuła wszystkie nauki przyrodnicze – chemię, biologię i fizykę, które budują solidne fundamenty naukom medycznym. Studia magisterskie ukończyła  na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskując dyplom magistra farmacji. W trakcie obrony pracy magisterskiej zaproponowano jej pracę na tymże Wydziale, gdzie pracuje do dzisiaj. W swojej macierzystej Uczelni uzyskała też dyplom doktora nauk biologicznych. Podnosząc swoje kwalifikacje jako pedagog, ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami w nauczaniu chemii ogólnej, nieorganicznej i analitycznej.
Poza realizowaniem swojej pasji, którą jest kształcenie młodzieży na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pani Grażyna od 21 lat pracuje społecznie dla środowiska farmaceutycznego na Śląsku. W wolnym czasie pani Grażyna lubi podziwiać piękno przyrody, teatru, opery i muzyki.

wyk_izabella_szoltysek-boldys-234x300.png (97 KB)

dr n. med. Izabela Szołtysek-Bołdys

Adiunkt w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Autor publikacji dotyczących wpływu palenia papierosów na nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz oceny zmian sztywności tętnic w zależności od rodzaju ekspozycji inhalacyjnej na nikotynę. Współpracuje ze studentami w ramach Koła Naukowego. Prowadzi zajęcia laboratoryjne z analizy i identyfikacji kationów i anionów w roztworach wodnych związków chemicznych. Lubi kryminały.

wyk_jolanta_lodowska-227x300.png (85 KB)

dr n. biol. Jolanta Lodowska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie otrzymała również uprawnienia pedagogiczne. W roku 2000 obroniła pracę doktorską uzyskując tytułu doktora nauk biologicznych. Od początku pracy zawodowej zatrudniona jest w Katedrze i Zakładzie Biochemii, obecnie na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia m. in. z przedmiotu Biochemia na wszystkich kierunkach studiów (farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna i kosmetologia). Dzielenie się wiedzą i nauczanie przez zrozumienie pozornie zawiłych zagadnień biochemicznych sprawia jej satysfakcję.

wyk_joanna_wawszczyk-173x300.png (96 KB)

dr n. farm. Joanna Wawszczyk

Jest absolwentką kierunku farmacja na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 roku obroniła pracę doktorską na macierzystym Wydziale uzyskując tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia m. in. z przedmiotów Biochemia i Enzymologia zarówno w języku polskim jak i angielskim w ramach programu Erasmus+. Opiekun licznych prac licencjackich i magisterskich. Pełni również rolę opiekuna roku, koordynatora praktyk zawodowych studentów kierunku farmacja oraz opiekuna studentów VI-roku farmacji podczas ich stażu zawodowego. Prowadzi badania naukowe z zakresu przeciwnowotworowego i przeciwzapalnego działania związków pochodzenia naturalnego. Jest współautorem licznych publikacji oraz skryptu. Poszukuje nowych metod i technik pracy. Jest niepoprawną optymistką chętnie poznającą młodych ludzi. Uważa, że każdy z nich jest wyjątkowy, interesujący i pełny pasji. Lubi nieść pomoc innym ludziom i cieszyć się z ich sukcesów.

wyk_slawomir_smolik-138x300.png (82 KB)

dr n. farm. Sławomir Smolik

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku swojej pracy zawodowej związany z Katedrą Biochemii, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami farmacji, analityki medycznej, biotechnologii medycznej i kosmetologii oraz studentami z programu ERASMUS. W biochemii szczególnie fascynują go komputerowe techniki przewidywania aktywności farmakologicznej substancji. Posiada uprawnienia pedagogiczne, czynny zawodowo farmaceuta, egzaminator maturalny z uprawnieniami CKE. Wykładowca Uniwersytetu Licealisty i Uniwersytetu III Wieku ŚUM. Opiekun koła naukowego, organizator i uczestnik wykładów i warsztatów na Śląskim Festiwalu Nauki, organizator pokazów chemicznych i biochemicznych w ramach Dni Otwartych ŚUM. Współpracownik Akademii Pana Kleksa w Katowicach, gdzie prowadzi cykl pokazów chemicznych dla dzieci wprowadzających w różne działy chemii. W życiu prywatnym pasjonat starych technik fotograficznych oraz biegów przeszkodowych i długodystansowych.

wyk_wioleta_zielinska-danch-225x300.png (109 KB)

dr n. farm  Wioleta Zielińska-Danch

Adiunkt w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Egzaminator maturalny z chemii. Autor publikacji dotyczących oznaczania ksenobiotyków obecnych w wyrobach tytoniowych oraz prowadzi badania nad rozpowszechnieniem produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży w Polsce. Współpracuje ze studentami w ramach Koła Naukowego. Prowadzi zajęcia laboratoryjne z analizy i identyfikacji kationów i anionów w roztworach wodnych związków chemicznych. Lubi zajęcia dotyczace obliczeń chemicznych.

wyk_agnieszka_gettinger-panek-211x300.png (79 KB)

mgr Agnieszka Getinger-Panek

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Katowicach. Jako studentka należała do Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Planeta, brała czynny udział w konferencjach naukowych oraz organizowała stoiska pokazowe na Nocy Biologów i Śląskim Festiwalu Nauki. Swoją wiedzę laboratoryjną zdobywała pracując w kilku akredytowanych laboratoriach zarówno środowiskowych jak i diagnostycznych oraz uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach. Aktualnie pracownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej na Wydziale Nauk Farmaceutycznych SUM jako asystent dydaktyczny, gdzie realizuje prace badawcze w zakresie wpływu nowych pochodnych ksantonów i zmiennych czynników środowiskowych na aktywność komórek nowotworowych.

wyk_jakub_rech-207x300.png (75 KB)

mgr Jakub Rech

Absolwent biotechnologii medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk Farmaceutycznych. W trakcie studiów aktywnie udzielał się w Studenckich Kołach Naukowych i brał czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizator stoisk pokazowych na Śląskim Festiwalu Nauki. Początkowo uczestnik, obecnie opiekun Stowarzyszenia Młodych Biotechnologów SUM. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej na Wydziale Nauk Farmaceutycznych SUM jako asystent badawczo-dydaktyczny. Realizuje prace badawcze w zakresie wpływu nowych pochodnych ksantonów i zmiennych czynników środowiskowych na aktywność komórek nowotworowych. Prowadzi zajęcia m.in. z Inżynierii Genetycznej, Biofarmaceutyków i Metod Terapii Genowej.

beata_krusiec-swiergol-225x300.jpg (51 KB)

dr n. med. Beata Krusiec-Świdergoł

Swoją karierę zawodową całkowicie związała z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Absolwentka kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) oraz kierunku dietetyka na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z anatomii i fizjologii człowieka dla studentów kierunków: farmacja, analityka medyczna, biotechnologia i kosmetologia. Instruktor BLS (Basic Life Support). Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Współautorka publikacji dotyczących wpływu czynników fizyko-chemicznych na bioelektryczną czynność żołądka oraz szybkość opróżniania żołądka. W ostatnim czasie w obszarze zainteresowań zawodowych znalazły się również nowoczesne techniki obrazowe umożliwiające ilościową ocenę parametrów skóry i jej przydatków.

denis_swolana-208x300.jpg (38 KB)

dr n. med. Denis Swolana

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (obecnie Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2023 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych. Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii WNF w Sosnowcu. Prowadzi zajęcia z mikrobiologii dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwbiofilmowej nanocząstek oraz związków pochodzenia naturalnego w stosunku do szczepów gronkowców.

Deklaracja dostępności