Adresaci Projektu

W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie co najmniej 2 klasy liceum ogólnokształcącego oraz technikum - spełniający następujące kryteria: posiadający ocenę co najmniej dobrą (4), z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka lub posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).
W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie Liceów i Techników, z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawarł porozumienie w zakresie sprawowania opieki merytorycznej tj.:

Deklaracja dostępności