Regulamin

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku
organizowanego przez Dziekana
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


§ 1

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku zwanego dalej Konkursem, jest Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznegou w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanym dalej Organizatorem Konkursu.

§ 2

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz czterech członków.
 2. Do zadań Komisji należy organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, a w szczególności:
  1)  upowszechnianie informacji o konkursie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  2)  prowadzenie strony internetowej Konkursu,
  3)  organizacja przebiegu Konkursu,
  4)  przygotowanie zadań konkursowych,
  5)  ocena prac konkursowych,
  6)  wyłonienie laureatów konkursu i ogłoszenie wyników konkursu.
 3. Wyniki Konkursu zatwierdza jego Organizator.
 4. Komisję konkursową reprezentuje na zewnątrz jej przewodniczący a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
 5. Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje Dziekan.

§ 3

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę szkoły ponadpodstawowej oraz którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach Konkursu organizowanego przy Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, spełniający następujące kryteria:
  1)   posiadający ocenę co najmniej dobrą (4), z jednego wybranego przez Kandydata przedmiotu: biologia lub chemia;
  2)   posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w Konkursie (noclegi, dojazd itp.).
 3. Wszystkie informacje związane z organizacją Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi na stronie internetowej Konkursu, pod rygorem negatywnych skutków dla uczestnika Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) na potrzeby postępowania związanego z przeprowadzeniem Konkursu.

§ 4

 1. Konkurs przeprowadzany jest w czterech etapach.
 2. Pierwszy etap konkursu odbywa się w szkołach ponadpodstawowych, które typują uczniów zgodnie z § 3 ust. 1 do dalszego udziału w Konkursie.
 3. W drugim etapie Konkursu tworzona jest lista rankingowa w oparciu o oceny, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. Uczniowie posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II i III stopnia) są zwolnieni z drugiego etapu konkursu.
 4. Liczbę uczestników biorących udział w trzecim etapie konkursu ustala Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni na wniosek Dziekana, przed rozpoczęciem Konkursu.
 5. Do kolejnych etapów Konkursu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik na liście rankingowej. W przypadku uzyskania jednakowej noty przez większą liczbę osób niż określona w ust. 4, o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Konkursową z uczestnikiem konkursu.
 6. Listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu Konkursu ustala Komisja Konkursowa na podstawie wyników drugiego etapu konkursu.
 7. Trzeci etap Konkursu odbywa się w Uczelni pod nazwą „Uniwersytet Licealisty” i polega na zaliczeniu zajęć praktycznych, realizowanych przez uczestników konkursu w Uczelni, we wskazanym przez Organizatora zakresie.
 8. Czwarty etap Konkursu przeprowadzany jest w formie testu wielokrotnego wyboru, który obejmuje tematykę zrealizowaną podczas zajęć w trzecim etapie Konkursu.
 9. Etapy Konkursu przeprowadzane w formie testowej odbywają się jednego dnia dla wszystkich zakwalifikowanych osób.
 10. Podczas drugiego i czwartego etapu Konkursu uczestnik nie może posiadać przy sobie żadnych pomocy naukowych, sprzętów ani urządzeń elektronicznych oraz nie może z nich korzystać, pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.
 11. Wyniki Konkursu są publikowane na stronie internetowej Uczelni w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

§ 5

 1. Laureatami Konkursu w są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w czwartym etapie.
 2. Laureatom Konkursu, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów, dodaje się punkty zgodnie z ust. 3.
 3. Liczba uzyskanych punktów zależna jest od uzyskanego w Konkursie wyniku testu, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela wyników.jpg (126 KB)

       4. W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa może zadecydować o obniżeniu progów, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 3.

       5. Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów celem przedłożenia go właściwej komisji rekrutacyjnej, w procesie rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

§6

 1. Uczestnik Konkursu może w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wnieść odwołanie do Organizatora Konkursu za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 2. Organizator Konkursu rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania odwołania. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.
 3. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa

Deklaracja dostępności