Wykładowcy

Piotr Romaniuk

dr hab. Piotr Romaniuk, prof. SUM

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie również obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Kapitał społeczny jako czynnik warunkujący funkcjonowanie instytucji demokratycznych”. Pracownik Zakładu Polityki Zdrowotnej SUM od 2003 roku. Autor ponad stu dwudziestu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz polskich i międzynarodowych monografiach o łącznej wartości współczynnika Impact Factor 97.990 pkt. Uczestnik konferencji naukowych m.in. w Tokio, Bangkoku, Jerozolimie, Marsylii, Mediolanie, Atenach, Glasgow, Telford, Edynburgu, Utrechcie, Montreux, Brukseli, Heidelbergu, Muenster, Leuven i Kownie.
W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z obszaru organizacji i funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce i krajach transformujących się, osadzeniem polityki społecznej i zdrowotnej w procesach sprawowania władzy politycznej oraz demokratycznej rywalizacji, a także polityką żywieniową, zarządzaniem w ochronie zdrowia i społeczno-politycznymi uwarunkowaniami efektywności systemów zdrowotnych.

 

Mateusz Grajekdr n. zdr. Mateusz Grajek

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista zdrowia publicznego, biotechnolog, psychodietetyk. Pracownik Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM w Katowicach. Autor i współautor artykułów naukowych i podręczników akademickich z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i psychodietetyki. Do jego głównych zainteresowań naukowych należy tematyka promocji zdrowego stylu życia wśród różnych grup ludności oraz problematyka niespecyficznych zaburzeń odżywiania. Prywatnie miłośnik kryminalistyki i podróży.

dr n. o zdr. Sylwia Jaruga-Sękowska

asystent naukowo-dydaktyczny Zakładu Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jej zainteresowania naukowo – badawcze skupiają się wokół, dietetyki i promocji zdrowia, szczególnie edukacji żywieniowej.
Autorka recenzowanych publikacji i doniesień zjazdowych z w/w obszaru, współautorka podręczników akademickich. Uczestnik projektów badawczych z zakresu dietetyki, zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

dr n. med. Agata Kiciak

Pracownik Zakładu Żywienia Człowieka WZP w Bytomiu w latach 2003-2013, pracownik Zakładu Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki WZP w Bytomiu od 2013 roku. Ukończone studia – kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Uzyskany tytuł specjalisty w dziedzinie: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 2013r.). Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Dietetyki (sekretarz w zarządzie PTD – Oddziału Województwa Śląskiego).
Główny obszar zainteresowań badawczych – ocena sposobu żywienia oraz nawyków żywieniowych różnych grup populacyjnych, ocena wiedzy i zachowań konsumenckich w zakresie problematyki zdrowotnej żywności oraz wykorzystanie analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności.

dr n. o zdr. Aleksandra Kulik

Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierunek: Zdrowie Publiczne). Dodatkowo ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (kierunek: BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem). Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W 2013 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego w Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy. W 2018 roku obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu.  Na dorobek naukowy dr Kulik składają się zarówno doniesienia zjazdowe (7) jak i publikacje pełnotekstowe (28) o łącznym wskaźniku Impact Factor: 6,889, punktacja MNiSW: 246,000. Jako nauczyciel akademicki identyfikuje się z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej zainteresowania naukowe obejmują m. in. obszary dotyczące: zagrożeń w środowisku pracy (w tym zagrożeń psychospołecznych), oceny ryzyka zawodowego, ergonomii pracy oraz skutecznej komunikacji.

Justyna Nowakdr n. med. Justyna Nowak

dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Absolwentka studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik naukowy oraz dydaktyczny Katedry Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2012 roku zdobywa doświadczenie jako dietetyk w pracy z pacjentem. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, podręczników dla studentów dietetyki, wystąpień na konferencjach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

dr n. med. Monika Rusin

Doktor nauk medycznych, adiunkt w Katedrze Zdrowia Środowiskowego. Absolwentka kierunku zdrowie publiczne w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą tematyki bezpieczeństwa środowiskowego, w szczególności oddziaływania na ludzi i środowisko obszarów charakteryzujących się wysokim stopniem zanieczyszczenia związkami chemicznymi, będącymi pozostałością po działalności przemysłowej.

dr n. med. Agata Wypych-Ślusarska

Doktor nauk medycznych, z wykształcenia socjolog. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Epidemiologii, Katedry Epidemiologii i Biostatystyki SUM, gdzie realizuje swoje zainteresowania badawcze. W 2009 roku obroniła pracę doktorską „Opracowanie i ocena wiarygodności kwestionariusza przesiewowego astmy wieku dziecięcego”. Owocem niniejszej pracy jest krótki kwestionariusz, który może być wykorzystywany na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w celu identyfikacji dzieci z podejrzeniem astmy oskrzelowej. Aktualnie swoje zainteresowania badawcze rozwija w kierunku epidemiologii społecznej – nierówności w stanie zdrowia populacji, szczególnie nierówności w częstości występowania astmy i chorób alergicznych u dzieci w wieku szkolnym. Dzięki umiejętności łączenia wiedzy z zakresu socjologii i epidemiologii, tłumaczy i wyjaśnia aktualne problemy zdrowotne populacji w kontekście społeczno-kulturowym. Od 2016 r. pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Epidemiologii SUM. W życiu prywatnym miłośniczka wędrówek górskich, zwierząt i literatury faktu.

Marta Buczkowskadr n. o zdr. Marta Buczkowska

Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (kierunek: biotechnologia) Uniwersytetu Śląskiego. Staże zawodowe: laboratorium mikrobiologiczne firmy Jogser oraz laboratorium akredytowane J.S. Hamilton Poland Ltd. Oddział Katowice W 2008 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego w Katedrze Toksykologii i Uzależnień. W 2018 r. z powodzeniem wszczęła przewód doktorski na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu i aktualnie jest na etapie finalizowania pracy doktorskiej. Na dorobek naukowy mgr Buczkowskiej składają się prace o łącznym Impact Factor: 9,211, Punktacja MNiSW: 442,000. Zainteresowania naukowe: nadzór nad żywnością; toksykologia, w tym toksykologia żywności ze szczególnym uwzględnieniem substancji nieodżywczych (zwłaszcza histaminy), dodatków do żywności oraz mykotoksyn; wybrane aspekty higieny środowiskowej. Poza pracą dydaktyczną mgr Buczkowska prowadzi regularne badania laboratoryjne, także w ramach Koła Naukowego

dr n. o zdr. Gabriela Wanat-Kańtoch

Pracownik Zakładu Promocji Zdrowia WZP w Bytomiu. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności Dietetyka, oraz drugiego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne. Ukończyła studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych na kierunku „Menadżer projektów badawczych” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ukończyła z certyfikatem kurs Science&Cooking: From Houte Cuisine to Soft Matter Science organizowany przez Harvard University i kurs The Science in Gastronomy organizowany przez The Hong Kong University of Science and Technology. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie dietetyka. Jest koordynatorem innowacyjnych warsztatów o tematyce molecular gastronomy i popularyzowała tematykę w ramach projektów „Kuchnia molekularna, czyli nauka w gastronomii” i „Kolorowo znaczy zdrowo”.

dr n. med. Klaudia Oleksiuk

Specjalista zdrowia publicznego, absolwentka Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W latach 2009 – 2013 pracownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego SUM, a od 2013 roku pracownik dydaktyczny Zakładu Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM.

dr n. med. Agnieszka Bielaszka

Deklaracja dostępności